ilustracja
Jubileusz 10-lecia samorządności

III kadencja 2002 – 2006

Od wyborów samorządowych 27 października 2002 r. zadania i kompetencje Zarządu Gminy stały się zadaniami i kompetencjami wójta gminy. Zasadnicza zmiana o charakterze ustrojowym wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym polega na nadaniu wójtowi statusu jednoosobowego organu wykonawczego. W nowym kształcie prawnym gmina jako osoba prawna działa przez swoje organy tj. Radę Gminy i Wójta Gminy.

W strukturze gminy nie było już zarządu. Wójtem Gminy został wybrany przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich Stanisław Jagoda.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do ustawy o samorządzie gminnym liczba wybieranych radnych w gminach do 10 000 mieszkańców wyniosła 15. W skład Rady Gminy Chełm Śląski zostali wybrani:
Dariusz Boruta, Marian Cisowski, Franciszek Chmielarski, Marian Domański, Marian Grabowski, Jan Janota, Henryk Kloska, Teodor Musioł, Krzysztof Noras, Kazimierz Plewnia, Czesław Piekarczyk, Alojzy Pyrcik, Michał Sobociński, Jan Ślesiona, Jan Wyciślok.

Przewodniczącym Rady Gminy został Franciszek Chmielarski, a wiceprzewodniczącym Teodor Musioł.

Daty III kadencji

Lata 2002 – 2004 r.
Polska znajduje się w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. W tym czasie pojawiają się fundusze, czyli środki bezzwrotnej pomocy finansowej kierowane do przyszłych członków UE poprzez specjalne programy. Pomocą zostają objęte: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Celem jest przygotowanie państw kandydujących do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Gmina Chełm Śląski przygotowuje odpowiednie wnioski.

1 maja 2004 r.
Jako niepodległy, suwerenny i demokratyczny kraj Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej kraje kandydujące wprawdzie tracą prawo do korzystania z funduszy przedakcesyjnych, ale zyskują dostęp do środków strukturalnych działających na terenie państw członkowskich. Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR).

1 maja 2004 r.
Jubileusz 80-lecia Gminnego Przedszkola nr 1. Piękna uroczystość zgromadziła przedszkolaków z rodzinami, absolwentów i lokalne władze.

2004 r.
Wydanie „Monografii Gminy i Parafii Chełm Śląski” pod redakcją ks. prof. Jerzego Myszora, mieszkańca Chełmu Śląskiego, polskiego duchownego katolickiego, prałata, profesora nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej i współczesnej.

1 stycznia 2005 r.
Na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim Gmina Chełm Śląski przejęła prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Techników 18.

10 marca 2005 r.
Jubileusz 10-lecia samorządności Gminy Chełm Śląski.

11 czerwca 2005 r.
40-lecie Zespołu Regionalnego „Kopciowiczanki”.

21 październik 2005 r.
Uruchomienie oczyszczalni ścieków. Nowo wybudowany obiekt składa się z budynku socjalnego, nowoczesnej skomputeryzowanej sterowni, laboratorium i obiektów technologicznych. Oczyszczalnia systemem „BI0LAK-VOX”, opracowana we współpracy z niemiecką firmą VON Nordenskjold, jest obiektem nowoczesnym, spełniającym polskie i unijne normy ochrony środowiska.

2 stycznia 2006 r.
Rozpoczęcie działalności Gminnej Spółki Komunalnej z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednoosobowej spółki Gminy Chełm Śląski. Siedziba GSK mieści się w budynku przy ul. Techników 25. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków a – wyprzedając nieco wydarzenia – od 1 stycznia 2010 r. również dostarczanie wody dla mieszkańców gminy Chełm Śląski.

W czasie III kadencji

Wykonano adaptację pomieszczeń na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Chełmskiej 82 oraz odwodnienie budynku. Kontynuowano budowę chodnika przy ul. Chełmskiej tj. od ul. Miodowej do ul. Osada oraz od ul. Techników do granic z Imielinem, nastąpiła modernizacja ulic: Żabia, boczne z ul. Odrodzenia, Czerniny, ul. Rolnicza, Polna, boczna ul. Górnośląskiej, część bocznej z ul. Jasnej, Wiosenna, Kolberga od ul. Techników do Stawów, przebudowano i udrożniono rowy wzdłuż ul. Górnośląskiej, nastąpiła budowa chodnika przy ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Karłowicza do ul. Olimpijskiej oraz przy ul. Chełmskiej od ul. Osada w kierunku Bierunia, docieplono budynek komunalny przy ul. Kolberga 1 (dom nauczyciela), dobudowano windę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów), zakupiono specjalistyczną aparaturę medyczną, zbudowano oczyszczalnię ścieków, a także kanalizację sanitarną (etap A) wraz z kanalizacją deszczową i nakładkami asfaltowymi na ul. Wołodyjowskiego i Żeleńskiego. Ponadto wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Modrzejewskiej, Kossaka, Chełmońskiego, Żabiej, Bliskiej).

Przebudowano część ulicy Wieniawskiego wraz z kanalizacją deszczową i jednostronnym chodnikiem, zmodernizowano część ul. Kurpińskiego, zbudowano nowe wiaty przystankowe przy ul. Chełmska-Podłuże, Chełmska -Techników, Chełmska-Osada, dobudowano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Gamrot oraz przy ul. Bogusławskiego, Wrzosowej, Kolberga, Kmicica, dobudowano szatnię do budynku „organistówki”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wykonano: termomodernizację budynku, modernizację kotłowni oraz remont dachu i chodnika przed budynkiem szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 1 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej trawy, nową nawierzchnię sali gimnastycznej. Wymieniono także wykładziny w salach lekcyjnych oraz zakupiono do nich nowe umeblowanie.
W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniano stolarkę okienną i drzwiową, wewnętrzną instalację elektryczną oraz posadzkę w sali gimnastycznej. Zmodernizowano boisko sportowe, wymieniono także wykładziny w salach lekcyjnych i zakupiono nowe umeblowanie.

W Gimnazjum wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek i odnowiono elewację oraz wymieniono pokrycie dachowe. Wykonano kapitalny remont nawierzchni korytarzy i klatki schodowej, sanitariatów, kuchni wraz z jadalnią i ogrodzono boisko szkolne.

Galeria